Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς

Η "Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς" είναι ένα μεγάλο αποθετήριο πόρων, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς, με δυνατότητα αναζήτησης και χρήσης, που έχουν ήδη δοκιμαστεί, εγκριθεί και αναπτυχθεί σε ορισμένες χώρες.

Λειτουργεί ως λογικό πλαίσιο με οδηγό στιλ και υποστηρίζεται σημασιολογικά για συστηματοποίηση / κατηγοριοποίηση πόρων, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: πρώιμη παιδική ηλικία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων .


        
 
Resource ID: [[Resource ID]]
 Type of disability:  
Title: 
Funded by: 
Authors: 
IPR: 
OER: 
Type of the resource: 
Email:  
Name: 
Lastname: 
Email feedback: 
Topic: 
Resource Language: 
Target education level:  
Tags: 
Author first name: 
Author surname: