Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς

Η "Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαίδευσης χωρίς Αποκλεισμούς" είναι ένα μεγάλο αποθετήριο πόρων, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς, με δυνατότητα αναζήτησης και χρήσης, που έχουν ήδη δοκιμαστεί, εγκριθεί και αναπτυχθεί σε ορισμένες χώρες.

Λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης με οδηγό και υποστηρίζεται από σημασιολογική αναζήτηση για συστηματοποίηση / κατηγοριοποίηση πόρων, μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: πρώιμη παιδική ηλικία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων.        
 

Τίτλος: 

Είδος πηγής:  

Χρηματοδότηση από:  

Συγγραφείς: 

Είδος αναπηρίες: 

Στοχευμένο επίπεδο εκπαίδευσης: 

Γλώσσα(ες): 

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights): 

Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πηγή (Open Education Resource): 

Ηλ. ταχυδρομείο ατόμου που εισηγήθηκε την πηγή: 


Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ηλ. ταχυδρομείο ατόμου που έδωσε ανάδραση: 

Ετικέτες: 


Όνομα συγγραφέα: 

Επώνυμο συγγραφέα: