Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitorijs

Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitorijs ir plašs iekļaujošu  un izmantojamu mācību resursu, metožu, rīku un mehānismu krātuve, kas jau ir pārbaudīta, apstiprināta un lietota vairākās valstīs.

Vietne darbojas kā izvēlņu meklēšanas principu iekļaujošs  ietvars iekļaujošu mācību resursu, metožu, rīku un mehānismu sistematizēšanai / kategorizēšanai dažādos izglītības līmeņos: pirmsskolas vecumam, pamatskolai un vidusskolai, profesionālajai izglītībai un apmācībai, augstākajai izglītībai un  pieaugušo izglītībai.


        
 
Nosaukums: 

Valoda (-s): 

Mērķa izglītības līmenis: 

Invaliditātes veids: 

Finansē: 

Autori: 

IĪT: 

OER: 

Resursa veids: 

E-pasts: 

Vārds: 

Uzvārds: 

Atsauksmes pa e-pastu: 

Tagi: 


Autora vārds: 

Autora uzvārds: 

Nosaukums: "Teachers’ Perceptions of Inclusion in a Pilot Inclusive Education Program: Implications for Instructional Leadership (Skolotāju priekšstati par iekļaušanu iekļaujošās izglītības programmas pilotrojektā: ietekme uz mācību vadību)"

Resursa veids: Raksts 

Finansē:  Prince Mohammad Bin Fahd University, Khobar, Saudi Arabia and Andrews University, Berrien Springs, MI, USA

Autori:  Zachary Y. Mngo and Agnes Y. Mngo

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: A Guidline for ensuring inclusion and equality in education (Pamatnostādnes iekļaušanas un vienlīdzības nodrošināšanai izglītībā)

Resursa veids: Rokasgrāmata/Metodika 

Finansē:  UNESCO

Autori: 

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pirmsskolas izglītība
Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: A Case for Inclusive Education (Iekļaujošās izglītības piemērs)

Resursa veids: Grāmata / brošūra 

Finansē:  Organizational Development/Research & Information Services, Toronto District School Board

Autori:  Gillian Parekh

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība
Augstākā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Inclusion of Students with Special Needs in the General Education Classrooms (Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana klasēs pamatizglītībā)

Resursa veids:  

Finansē:  Dominican University of California

Autori:  Megan Walsh

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pirmsskolas izglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Policies, Practices, and Attitudes toward Inclusive Education: The Case of Greece (Politika, prakse un attieksme pret iekļaujošo izglītību: Grieķijas piemērs)

Resursa veids: Raksts 

Finansē:  Institute of Informatics & Telecommunications, National Center for Scientific Research ‘Demokritos’, 15341 Agia Paraskevi, Greece

Autori:  Marios A. Pappas, Chara Papoutsi and Athanasios S. Drigas

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība
Augstākā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: RAISING THE ACHIEVEMENT OF ALL LEARNERS IN INCLUSIVE EDUCATION (Visu izglītojamo sasniegumu veicināšana iekļaujošā izglītībā)

Resursa veids:  

Finansē:  Eiropas komisija

Autori:  "European Agency for Special Needs and Inclusive Education "

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība
Augstākā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Better education for all - a global report (Labāka izglītība visiem - globālais ziņojums)

Resursa veids: Grāmata / brošūra 

Finansē:  Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) \ Inclusion International

Autori:  Connie Laurin-Bowie

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pirmsskolas izglītība
Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Building Inclusion from the Ground up - a revview of Whole School Re-culturing programmes for sustaining inclusive change (Iekļaušanas veidošana no apakšas -visu skolas programmu pārskats iekļaujošu pārmaiņu uzturēšanai)

Resursa veids: Raksts 

Finansē:  School of Educational Studies and Leadership, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Autori:  Christopher McMaster

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Educator effectiveness guidebook for inclusive practice (Izglītotāju efektivitātes rokasgrāmata iekļaujošai praksei)

Resursa veids:  

Finansē:  Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education

Autori:  Mitchell D. Chester, Ed.D.

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Nosaukums: Effect of Inclusive Education Awareness Programme on Preservice Teachers (Iekļaujošās izglītības izpratnes programmas ietekme uz skolotājiem, kas strādā pirmsskolas izglītības iestādēs)

Resursa veids: Raksts 

Finansē:  University of Mumbai, India

Autori:  Dr. Sudha Pingle, Dr. Indu Garg

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē