Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitorijs

Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitorijs ir plašs iekļaujošu  un izmantojamu mācību resursu, metožu, rīku un mehānismu krātuve, kas jau ir pārbaudīta, apstiprināta un lietota vairākās valstīs.

Vietne darbojas kā izvēlņu meklēšanas principu iekļaujošs  ietvars iekļaujošu mācību resursu, metožu, rīku un mehānismu sistematizēšanai / kategorizēšanai dažādos izglītības līmeņos: pirmsskolas vecumam, pamatskolai un vidusskolai, profesionālajai izglītībai un apmācībai, augstākajai izglītībai un  pieaugušo izglītībai.

Nosaukums: "Teachers’ Perceptions of Inclusion in a Pilot Inclusive Education Program: Implications for Instructional Leadership (Skolotāju priekšstati par iekļaušanu iekļaujošās izglītības programmas pilotrojektā: ietekme uz mācību vadību)"

Resursa veids: Raksts 

Finansē:  Prince Mohammad Bin Fahd University, Khobar, Saudi Arabia and Andrews University, Berrien Springs, MI, USA

Autori:  Zachary Y. Mngo and Agnes Y. Mngo

Invaliditātes veids: 

Mērķa izglītības līmenis:  Pamatizglītība
Vidējā izglītība

Valoda (-s):  Angļu

IĪT:  Nē

OER:  Nē

Iekļaujošā mācību resursa vispārējie mērķi

Iekļaujoša mācību procesa loģika: (Kādi ir vispārīgi un plašāki mērķi, kurus darbība veicinās?) 


Iekļaujošo izglītību reglamentējošie normatīvie akti.

Kamerūnā pētījuma veikšanu ir traucējuši dažādi faktori.

Objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie rezultāti: (Kādi ir galvenie rādītāji, kas izriet no vispārīgajiem mērķiem?)

Pētījums parādīja, ka skolotāji Kamerūnā joprojām atbalsta speciālās izglītības sistēmu skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Pārbaudes avoti un līdzekļi: (Kas ļaus sasniegt iepriekš minētos sasniedzamos rezultātus?) 

UNESCO Salamankas deklarācija par iekļaujošo izglītību.

Riski un izaicinājumi:

Kaut arī Kamerūnas valdība ir parakstījusi līgumus par iekļaujošās izglītības veicināšanu visās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, iekļaujošās izglītības īstenošanā praksē ir dažādi šķēršļi. Turklāt sarežģītās attiecības starp ministrijām apgrūtina izpratni par to, kam konkrēti jāuztic iekļaušanas process.

Iekļaujošā mācību resursa specifiskais mērķis

Iekļaujoša mācību procesa loģika: (Kādus konkrētus mērķus ir paredzēts sasniegt, lai sasniegtu vispārīgos mērķus?) 

Izprast skolotāju attieksmi pret iekļaujošo izglītību, veicot anketēšanu

Objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie rezultāti: (Kādi rādītāji skaidri parāda, ka darbību / resursu mērķis ir sasniegts?)

Pētījumā tika konstatēts, ka skolotāji Kameronā neuzskata iekļaujošo izglītību par labvēlīgu modeli studentiem bez invaliditātes. Skolotāji nav pārliecināti, vai skolēni ar īpašām vajadzībām veiks uzdevumus pietiekami uzcītīgi, mācoties iekļaujošās klasēs. Pētījumā secināts, ka nepieciešams mainīt skolotāju un skolas darbinieku attieksmi pret iekļaujošo izglītību.

Pārbaudes avoti un līdzekļi: (Kādi ir informācijas avoti norāda uz resursa efektivitāti? Kas nepieciešams un kā veicama resursa efektivitātes pārbaude?) 

nav minēts

Riski un izaicinājumi: (Kuri faktori un apstākļi (kas nav resursa lietotāja ietekmes laukā) ietekmē mērķa sasniegšanas iespējas?  Kādi riski jāņem vērā?  

Pirmkārt, jāmaina sabiedrības attieksme pret iekļaujošo izglītību.


Paredzamie resursa ieviešanas rezultāti

Iekļaujoša mācību procesa loģika: (Rezultāti un problēmas, kuras  paredzēts uzlabot. Kā tas maina sasniedzamos rezultātus?) 

Pievērsta uzmanība iekļaujošās izglītības problēmām Kamerūnā, kas var stimulēt intensīvu tālākizglītības programmu attīstību

speciālās un iekļaujošās izglītības skolotājiem. Pētījums mudina rast finansējumu, kas varētu atvieglot iekļaujošās izglītības adaptācijas procesu.

Objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie rezultāti: (Kādi ir rādītāji, lai novērtētu, vai un cik lielā mērā darbība / resurss sasniedz gaidītos rezultātus?) 

 SEEPD ir pirmā organizētā prakse Kameronā, kas pievērš sabiedrības uzmanību nacionālās iekļaujošās izglītības problēmām, tomēr SEEPD nav pietiekamu finansējumu un tā aptver tikai ierobežotu skolu skaitu. Izmantojot sniegtā pētījuma rezultātus, SEEPD ir jāpārkārto sava struktūra un jāpārskata darbības, lai iegūtu lielāku sabiedrības atbalstu un finansējumu.

Pārbaudes avoti un līdzekļi: (Kādi ir pieejamie informācijas avoti šiem rādītājiem?) 

nav minēts

Riski un izaicinājumi: (Kādiem ārējiem nosacījumiem jābūt izpildītiem, lai sasniegtu gaidītos rezultātus?) 

Sadarbība ar ārvalstu skolām, lai gūtu ieredzi, kā tās ir pārvarējušas šķēršļus iekļaujošas izglītības ieviešanā; nepieciešamība meklēt papildu finansējumu, lai nodrošinātu visiem skolēniem pieejamu aprīkojumu un tehnoloģijas klasēs.


Aktivitātes

Iekļaujoša mācību procesa loģika: (Kādas ir galvenās darbības un kādā secībā tās izpildāmas, lai sasniegtu gaidītos rezultātus?) 

Šajā pētījumā tika izmantots kvantitatīvs, neeksperimentāls, aprakstošs pētījums. Ētījuma bāze 346 pilna laika darbā iesaistīti

valsts licencēti vispārējās izglītības skolotāji no 7 bilingvālajām vidusskolām Kamerūnas ziemeļrietumu reģionā.

Objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie rezultāti: (Kādi ir līdzekļi, kas nepieciešami šo darbību īstenošanai, piemēram, personāls, aprīkojums, apmācība, pētījumi, piegādes, operatīvās iespējas utt.) 

nav minēts

Pārbaudes avoti un līdzekļi: (Kādi ir informācijas avoti par darbības gaitu?) 

EEPD iekļaujošās izglītības izmēģinājuma programma valsts ziemeļrietumu reģionā                                   

Riski un izaicinājumi: (Kādi priekšnosacījumi ir nepieciešami, pirms tiek sākta resursa izmantošana? Kādi nosacījumi, kas nav tiešā lietotāja kontrolē, ir jāievēro, lai īstenotu plānotās darbības?) 

Šis pētījums atklāja, ka Kamerūnā iekļaujošā izglītība nav pašsaprotama. 

Panākumi pārejā uz iekļaušanu būs atkarīgi no valsts izglītības politikas, baznīcas,

privātpersonu, izglītības vadītāju un skolotāju ieinteresētības.

Pielikums: 

URL: 

Upscaling Feedback and Impact Recording Form


Related Feedback